Uncategorized

Co přináší dnešní jednání výboru ENVI?

Na dnešním zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Bruselu bude na programu široká škála témat. Poslanci budou hlasovat o stanovisku k evropskému semestru, dále o stanovisku k udělení absolutoria 2013 za souhrnný rozpočet Evropské komise a pro rozpočet pěti agentur v kompetenci ENVI (EMA, ECDC, EFSA, ECHA a EEA). Většina debat na pořadu jednání se bude týkat bezpečnosti potravin a zdraví. Ať už jde o posouzení návrhu usnesení o nové strategii v oblasti alkoholu, návrhu stanoviska o krizi způsobené epidemií Ebola nebo každoroční výměnou názorů s výkonným ředitelem Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Marcem Sprengerem. Poslance čeká i projednání návrhu stanoviska k Evropské strategii energetické bezpečnosti. Bližší pohled na jednotlivé body jednání naleznete níže.

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

Tím, že Parlament každoročně dané instituci nebo agentuře udělí absolutorium, potvrzuje, že tato instituce nebo agentura opravdu nakládala s evropskými penězi v souladu s pravidly EU a rozpočet tím „uzavře“. Procesně prochází schvalování přes výbory, v ENVI jde konkrétně o šest stanovisek, které budou tento čtvrtek hlasovány. Konkrétně se jedná o jedno stanovisko k souhrnnému rozpočtu Evropské komise a pět stanovisek k jednotlivým agenturám – Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA), Evropskému centru pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) a Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA).

Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: roční analýza růstu na rok 2015

Výbor ENVI zítra projedná stanovisko ke zprávě Hospodářského a měnového výboru (ECON) k Evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýze růstu 2015. Návrh stanoviska zdůrazňuje, že přechod k udržitelnému hospodářství skutečně přispěje k dosažení environmentálních cílů Unie a návratu konkurenční výhody pro evropskou ekonomiku při vytváření kvalitních pracovních míst. Vyzývá k začlenění evropské strategie pro udržitelný rozvoj do Semestru a k posílení investic na dosažení cílů 2020 v oblasti růstu a cílů 2030 v oblasti klimatické a energetické politiky.

Strategie v oblasti alkoholu

První dotaz na strategii v oblasti alkoholu byl položen a projednán ve výboru ENVI již téměř před dvěma lety 25. dubna 2013. Následně bylo v reakci na odpovědi Komise přijato usnesení v únoru 2014. Plánovaná legislativa však s koncem předchozího mandátu Komise spadla pod stůl. V daném usnesení ENVI je Komise žádána, aby své rozhodnutí neaktualizovat strategii v oblasti alkoholu přezkoumala. Cílem by kromě jiného mělo být lepší poskytování údajů o složkách a výživové hodnotě alkoholických nápojů. 

Sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě

Komise navrhuje nahradit směrnici o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě novou směrnicí, s cílem sladit pravomoci svěřené Komisi Lisabonskou smlouvou a dále upravit stávající ustanovení pro oblast potravin a přizpůsobení se požadavkům mezinárodních norem na složení potravinářských kaseinů. Zpravodaj text až na několik pozměňovacích návrhů podporuje. Hlasování o něm je v ENVI plánováno na 24. únor 2015.

Krize vyvolaná virem Ebola: dlouhodobé poučení a jak posílit zdravotní systémy v rozvojových zemích, aby se předešlo budoucím krizím

Epidemie Eboly řádí v západní Africe už od prosince 2013 a celková situace v dotčených zemích je i nadále kritická. K polovině ledna bylo nahlášeno 21 427 onemocnění a 8 459 úmrtí způsobené tímto virem. Nadějí je zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), která uvádí, že na začátku roku 2015 došlo v Guiney k snížení počtu nových potvrzených případů. Pokles hlásí také Libérie a Sierra Leone. Mali dokonce k 18.ledna vyhlásila zbavení se viru na svém území úplně. Zpravodaj ve svém stanovisku blahopřeje a děkuje misi záchranářů Organizace spojených národů, partnerských organizací a nevládním humanitárním organizacím za jejich nasazení a vyzývá Komisi, aby uvolnila dostatečné finanční prostředky na odpovídající kontrolní systém k úplnému potlačení epidemie Ebola a k posílení zdravotnických systémů v postižené oblasti Afriky. Zvláštní důraz je také kladen na vzdělávací a informační akce, které mají zvýšit povědomí o příznacích nemoci a preventivních opatření.

Evropská strategie energetické bezpečnosti

Sdělení Komise o Evropské strategii energetické bezpečnosti nastiňuje řadu opatření k posílení energetické odolnosti EU a snížení její závislosti na dovozu s ohledem na krizi na Ukrajině, ale také na celkový význam bezpečnosti dodávek jako takových. V současné době EU dováží 53% veškeré energie, kterou spotřebovává, v celkové hodnotě přibližně 400 miliard eur. Zpravodaj ve svém návrhu stanoviska zdůrazňuje, že strategie musí obsahovat i cíle v oblasti klimatu a udržitelnosti. Požaduje komplexní přístup ke zvýšení energetické bezpečnosti spojené s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství. Komise by měla také přijmout opatření ke zvýšení energetické účinnosti a rozvíjet obnovitelné zdroje energie.

Výměna názorů se zástupci Evropské komise a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na klinická hodnocení ve třetích zemích

Farmaceutickým trhem hýbe skandál zfalšovaných klinických studií. Hlavní roli v něm hraje indická společnost GVK Biosciences, která je měla podle Evropské agentury pro léčivé přípravky padělat. Některé vnitrostátní orgány již pozastavily v EU některým farmaceutických výrobků licenci. Výbor ENVI se problematikou klinických studií ve třetích zemích a jejich nedostatečnou kontrolou zabýval už v roce 2012. V britských novinách „The Independent“ dále odhalili, že postižené skupiny obyvatel v Indie byli podrobeni testování léků bez jejich informovaného souhlasu. Nové nařízení o klinických studií vstoupilo v platnost 16.června 2014 a napomáhá řešení tohoto problému, neboť zavádí ve třetích zemích jejich povinnou registraci. Účinnost nařízení je však stanoveno až k 28. květnu 2016. Do té doby musí být zajištěna potřebná kontrola. Členové výboru ENVI budou aktuální stav věci diskutovat se zástupci Evropské komise a Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *