Uncategorized

Výbor pro životní prostředí podpořil přechod na pokročilá biopaliva

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), jehož místopředsedou je český europoslanec Pavel Poc, tento týden na svém zasedání, podpořil návrh legislativy, která má omezit výrobu tradičních biopaliv a urychlí přechod k alternativním zdrojům jako jsou mořské řasy nebo odpady. Jejím cílem je snížit emise skleníkových plynů, které vznikají kvůli rostoucímu využívání zemědělské půdy pro produkci plodin na biopaliva. Návrh byl ve výboru schválen poměrem 39 hlasů pro, 26 proti a 4 členové se zdrželi hlasování.
 
Současná legislativa po členských státech EU požaduje, aby zajistily, že obnovitelné zdroje energie pokryjí do roku 2020 minimálně 10% spotřeby energie v dopravě. Poslanci v návrhu zmiňované legislativy také schválili, že v objemu konečné spotřeby energie v dopravě do roku 2020 by první generace biopaliv (z potravinářských plodin) neměla přesáhnout hranici 6%. Pokročilá biopaliva pocházející z mořských řas nebo některých druhů odpadů by poté měla činit nejméně 1,25% spotřeby energie.

Využití zemědělské půdy k produkci plodin na biopaliva omezuje prostor pro potravinářské plodiny. To ovšem vede k tlaku na uvolnění více půdy, například cestou odlesňování – procesu známému jako „nepřímé změny ve využívání půdy“ (ILUC). Odlesňování však samo o sobě zvyšuje emise skleníkových plynů, což popírá přínos účinků při používání biopaliv.

Evropský parlament již v roce 2008 upozornil na nutnost brát okolnosti ILUC při tvorbě politiky EU v oblasti biopaliv v potaz. Ta má k dispozici rozpočet ve výši 10 miliard € ročně.

Po hlasování ve výboru ENVI má nyní finský zpravodaj Torvalds mandát (46 hlasů pro, 20 proti a 2 se zdrželi hlasování) k zahájení jednání s lotyšským předsednictví Rady k dosažení dohody ve druhém čtení.

Obnovitelné zdroje energie (větrná energie, solární energie, hydroelektrická energie, energie z oceánu, geotermální energie, biomasa a biopaliva) jsou alternativami k fosilním palivům a přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, k diverzifikaci dodávek energie a ke snížení závislosti na nespolehlivých a nestabilních trzích s fosilními palivy, především s ropou a zemním plynem. EU zaujímá vedoucí postavení v oblasti technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů. EU je držitelem 40 % světových patentů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a v roce 2012 se téměř polovina (44 %) světové kapacity elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů (mimo vodní energie) nacházela v EU. Odvětví energie z obnovitelných zdrojů v EU v současné době zaměstnání přibližně 1,2 milionu osob. Právní předpisy EU o prosazování obnovitelných zdrojů energie prošly v posledních letech významným vývojem. Budoucí rámec politiky pro období po roce 2020 je předmětem jednání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *