Uncategorized

Otázka na Komisi k leteckým postřikům pesticidy

Článek 9 směrnice EU 128/2009 o udržitelném používání pesticidů stanovuje, že členské státy zajistí zákaz leteckého postřiku. Dále ovšem stanovuje, že mohou být povoleny výjimky v případech, kdy neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo kdy existují zřejmé výhody ve srovnání s pozemní aplikací pesticidů, pokud jde o snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Ve směrnici je nicméně jasně uvedeno, že oblast, která má být ošetřena, nesmí být v těsné blízkosti trvale obydlených oblastí. Pavel Poc v této věci společně s dalšími kolegy písemně interpeloval třemi dotazy Evropskou komisi. 

Podnikne Komise nějaké kroky proti členským státům, které zákaz leteckých postřiků nezačlenily do svých vnitrostátních akčních plánů?

Co může Komise učinit ke zpřísnění opatření proti neoprávněným a irelevantním výjimkám a k zajištění toho, aby postřiky nebyly aplikovány v těsné blízkosti obydlených oblastí a aby byl omezen úlet postřikové kapaliny?

Kdo určuje přijatelné (environmentální a ekonomické) alternativy – Komise, členské státy nebo jednotliví zemědělci?

Včera obdrželi poslanci odpověď komisaře Andriukaitise, který je za danou problemtiku v rámci Evropské komise zodpovědný:

„V souladu s článkem 4 směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů  by členské státy měly mít ve svých národních akčních plánech popsáno, jak provádějí opatření podle článků 5 až 15 směrnice za účelem dosažení cílů snížit rizika a dopady používání pesticidů a podpořit vývoj integrované ochrany rostlin a alternativních postupů, aby se snížila závislost na pesticidech. 

Opomenutí odkazu v národním akčním plánu na ustanovení týkající se leteckého postřiku podle článku 9 směrnice nepředstavuje samo o sobě porušení, neboť tato ustanovení mohou být upravena vnitrostátním právním aktem. 

Komise v současné době připravuje zprávu o národních akčních plánech a očekává se, že tato zpráva bude předložena Evropskému parlamentu a Radě v první polovině roku 2015. 

Směrnice 2009/128/ES nestanoví, že členské státy musí informovat Komisi o odchylkách ohledně leteckého postřiku. Nicméně na základě konkrétních stížností může Komise podniknout formální právní kroky s cílem ověřit správné provádění příslušných ustanovení. Kromě toho se Komise rozhodla ověřit provádění této směrnice, včetně ustanovení týkajících se leteckého postřiku, v příštím programu inspekcí Potravinového a veterinárního úřadu. 

Abych odpověděl na poslední otázku vážené paní poslankyně / váženého pana poslance, odpovědnost za posuzování proveditelných alternativ nesou v souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice vnitrostátní orgány, které byly určeny jako příslušné pro stanovení konkrétních podmínek, za kterých lze provádět letecký postřik.“

Europoslanec Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, obdrženou odpověď komentuje: „Největší slabinou unijního práva jsou samotné členské státy, tedy to, že je implementace a později vymáhání unijní legislativy výhradně v jejich kompetenci. Jak se v tom má evropský občan vyznat? A tak část nepopularity EU plyne právě z vlastního nedodržování evropských předpisů nebo z jejich dezinterpretace. Z domova máme takových případů fůru. V Parlamentu můžeme vytvořit sebelepší zákon, ale když ho administrativa členského státu zdeformuje nebo nevymáhá jeho plnění či naopak vymáhá plnění nějakého nesmyslu, který nikdo nepožaduje, je celá práce na nic.“ 

Písemnou interpelaci společně podali: Pavel Poc (S&D), Alojz Peterle (PPE), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Nicola Caputo (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Benedek Jávor (Verts/ALE), Marco Zullo (EFDD), Christel Schaldemose (S&D) a Paul Brannen (S&D)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *