Uncategorized

Co dělá EU pro ochranu včel před pesticidy?

Pavel Poc se problematice používání neonikotinoidů v souvislosti se zdravím včel, dlouhodobě věnuje, téma patří k jeho prioritám. V roce 2011 byl stínovým zpravodajem ke zprávě o Zdraví včel a problémech v odvětví včelařství[1] , kde na problém neonikotinoidů poprvé upozornil a v roce 2012 inicioval podání otázky na Komisi, která se zaměřovala přímo na neonikotinoidy[2]. Dlouhodobě rovněž spolupracuje s včelaři z celé Evropy, s neziskovým sektorem a vědeckou obcí.

Neonikotinoidy jsou insekticidy, které představují pro přírodu, zemědělství a krajinu netolerovatelné riziko. Neonikotinoidy byly uváděny n na trh postupně v období od poloviny 90. let a dnes se řadí mezi nejpoužívanější pesticidy na světě. Brzy se ovšem ukázalo, že používání neonikotinoidů souvisí se zvýšenou úmrtností včel po celém světě. Některé země – například Franciea Německo – proto zakázaly používání neonikotinoidů již v 90. letech, Itálie v roce 2009.

Po velkém nátlaku Evropského parlamentu, některých členských států EU, veřejnosti, expertů, včelařů, novinářů a dalších, rozhodla v roce 2013 Evropská komise o uvalení moratoria na použití a prodej tří neonikotinoidů schválených pro použití v EU.

Zákaz použití a prodeje tří neonikotinoidů (klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu) v EU vstoupil v platnost 1. prosince 2013 na základě Nařízení Komise (EU) č. 485/2013[3]. Na základě tohoto Nařízení – do dvou let od data vstupu v platnost, tzn. do května 2015 – měla zahájit Komise přezkum nových vědeckých informací.

To se skutečně stalo, příprvná fáze začala na časovém rozvrhu začala již v listopadu 2013. Průmysl, Členské státy EU a další subjekty poskytly nové vědecké informace úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), deadline pro zasílání informací byl 30. září 2015[4].

EFSA nyní tyto informace vyhodnocuje a na základě jejich vyhodnocení se následně rozhodne o revizi aktuálních restrikcí. Kdy to bude, není bohužel zcela jasné.

Komise ve svých vyjádřeních opakovaně zdůrazňuje, že samotné Nařízení není časově nijak omezeno, jinými slovy, restrikce používání a prodeje klothianidinu, thiamethoxamu a imidaklopridu není časově omezeno na dva roky. Zákaz používání tří neonikotinoidů je nicméně výrazně oslaben řadou vyjímek, které si vyžádaly členské státy. Implementace a kontrola Nařízení je rovněž v rukou členských států.

Je nutné brát v potaz i jiné aktuální kroky Komise, například nedávné schválení sulfoxafloru, který sice nepatří do “rodiny” neonikotinoidů, má ale velmi podobné vlastnosti a především představuje podobné riziko pro včely. V USA byl sufloxaflor schválen místní agenturou pro životní prostředí (EPA) v roce 2013, nedávné rozhodnutí soudu[5] ale povolení sulfoxafloru zvrátilo pro nedosatečné vyhodnocení dopadu na včely – společnost Dow Chemicals musí na základě tohoto rozhodnutí soudu stáhnout veškeré produkty obsahující sulfoxaflor z amerického trhu.

V EU nicméně sulfoxaflor autorizaci získal a bude nyní opět na členských státech, zda povolí uvádění výrobků obsahující tuto aktivní látku na trh.

Co se týče Parlamentu, existovala snaha zabránit schválení sulfoxafloru v EU, nicméně návrh nezískal dostatečnou podporu ani ve Výboru ENVI. Je absurdní, že se tak stalo z důvodů politických (návrh byl podán europoslankyní ze strany Marie Le Pen) a ne z obsahových nebo vědeckých důvodů. Pavel Poc se osobně zasazoval o to, aby se nárvh podpořil, bohužel neúspěšně.

Stejně jako v USA, i v EU byla proti rozhodnutí o autorizaci sulfoxafloru podána žaloba (k European Court of Justice).

Na závěr ještě informace o dvou zbývajících neonikotinoidech, které mají autorizaci v EU – acetamiprid a thiacloprid. Aktuálně probíhá reevaluace celého procesu autorizace těchto dvou aktivních látek, včetně vyhodnocení rizik pro včely. Na základě této reevaluace bude rozhodnuto o obnovení povolení. Opět není přesně stanoveno, kdy by se tak mělo stát.

[1] STANOVISKO Výboru ENVI ke zprávě o Zdraví včel a problémech v odvětví včelařství

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-464.754%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fcs

[2] OTÁZKA NA KOMISI Neonikotinoidní insekticidy a zdraví medonosných včel

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012-001297+0+DOC+XML+V0//CS

[3] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0485&from=EN

[4] EFSA: Call for new scientific information as regards the risk to bees from the use of the three neonicotinoid pesticide active substances clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam applied as seed treatments and granules in the EU

http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/150522

[5] United States Court of Appeals

http://earthjustice.org/sites/default/files/files/sulfoxaflor-opinion.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *