Uncategorized

Newsletter ENVI leden 2016/ No 1

První setkání Výboru ENVI se konalo dne 14. ledna 2016 v Bruselu. Poslanci hlasovali o námitkách týkajících se kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy, potravin pro zvláštní léčebné účely a obilných příkrmů a dětské výživy. Tyto námitky byly diskutovány dne 21. prosince na posledním zasedání výboru ENVI v roce 2015.

Po hlasování následovala výměna názorů se dvěma ministry z Nizozemska, které od ledna předsedá Radě. Poslanci měli příležitost klást otázky ministryním Sharon Dijksma a Edith Schippersové odpovědným za životní prostředí a zdraví v rámci jejich širších portfolií, o plánech a prioritách v těchto oblastech během nizozemského předsednictví, které bude trvat do června 2016.

NÁSTIN SETKÁNÍ

Námitka v souladu s článkem 105: Příkrmy a potraviny pro malé děti

Článek 11 nařízení (EU) č. 609/2013 („nařízení o zvláštní výživě“) opravňuje Evropskou komisi přijmout akt v přenesené pravomoci, který stanoví specifické požadavky na složení a označování potravin v rámci své působnosti. Tyto akty musí být přijaty ke dni 20. července 2015. Akty v přenesené pravomoci pokrývají výslovně příkrmy kojenců a malých dětí.

Strana podávající námitku (Keith Taylor, Zelení) se staví proti návrhu opatření s odůvodněním, že existuje vědecký konsenzus o tom, že mateřské mléko je preferovanou potravou pro všechny zdravé kojence.

Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka Světového zdravotnického shromáždění, který byl schválen všemi členskými státy EU, je navržen tak, aby zajistil, že se všem rodičům dostává objektivních a skutečně nezávislých informací. Kodex dále odstraňuje překážky pro kojení a zajišťuje, že jsou náhrady mateřského mléka používány bezpečně. Podle strany, která vznesla námitku, neobsahuje delegovaný akt dostatečná opatření proti nekalé hospodářské soutěži s kojením, a proto narušuje Mezinárodní kodex, kvůli čemu bude pro členské státy těžké jej účinně provádět.

Postup pro námitky proti aktům v přenesené pravomoci se řídí pravidlem 105 jednacího řádu Evropského parlamentu, který umožňuje výboru předložit návrh usnesení s uvedením důvodů pro námitky Parlamentu. Usnesení může obsahovat požadavek na Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který bude brát v úvahu doporučení Evropského parlamentu. Termín pro přezkum Parlamentu v souvislosti s výše uvedením opatřením (25. listopadu 2015) byl prodloužen o období dvou měsíců, které končí dnem 25. ledna 2016.  Stejná lhůta platí pro ostatní námitky předložené Keith Taylor na potraviny pro zvláštní léčebné účely, zpracované obilné příkrmy a příkrmy pro kojence.

Výměna názorů o všech třech námitkách se odehrála dne 21. prosince 2015 ve výboru ENVI.

Strana podávající námitky: Taylor (Greens/EFA)

Stínový reportér: Grossetête (PPE), Ries (ALDE)

Námitka v souladu s článkem 105: potraviny pro zvláštní léčebné účely

Projednání návrhu usnesení http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201512/ENVI/ENVI%282015%291221_1/sitt-1219356

Akt v přenesené pravomoci v otázce – přijaté na základě článku 11 nařízení (EU) č. 609/2013 („nařízení o zvláštní výživě“) – stanovuje specifické požadavky na složení a označování potravin pro zvláštní léčebné účely. Tyhle potraviny jsou vyvíjeny pro pacienty trpící podvýživou z důvodu specifického zdravotního stavu, který jim znemožňuje uspokojit výživovou potřebu prostřednictvím požívání jiného druhu potravy. 

Strana podávající námitku (Keith Taylor/Greens) oponovala návrh opatření mimo jiné proto, že nepřijímá potřebná opatření, která by zabránila poskytování zavádějících informací spotřebiteli. Navrhovatel rovněž požaduje, aby byla přijata obecná zásada nulové tolerance pesticidů, vůči nimž jsou zvláště zranitelné endokrinní systémy kojenců, malých dětí a lidí s diagnózou onemocnění. Odchylky od této zásady by měly být výslovně uvedeny.

Termín pro přezkum Parlamentem uplyne dne 25. ledna 2016.

Strana podávající námitky: Taylor (Greens/EFA)

Stínový reportér: Grossetête (PPE), Ries (ALDE)

Námitka v souladu s článkem 105: obilné příkrmy a dětská strava
Projednání návrhu usnesení http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201512/ENVI/ENVI%282015%291201_1/sitt-1448558

Akt v přenesené pravomoci v otázce – přijaté na základě článku 11 nařízení (EU) č. 609/2013 („nařízení o zvláštní výživě“) – stanovuje specifické požadavky na složení obilných příkrmů a dětské výživy, které konzumují kojenci a malé děti.

Strana podávající námitku oponovala návrh opatření především proto, že nepřijímá potřebná opatření k prevenci obezity, zvláště u kojenců a malých dětí. Navrhovatel rovněž požaduje, aby byla přijata obecná zásada nulové tolerance pesticidů, s ohledem na zvýšenou zranitelnost endokrinního systému kojenců, malých dětí a lidí s diagnózou onemocnění. Odchylky od této zásady by měly být výslovně uvedeny.

Termín pro přezkum Parlamentem uplyne dne 25. ledna 2016.

Strana podávající námitky: Taylor (Greens/EFA)

Stínový reportér: Grossetête (PPE), Ries (ALDE)

Výměna názorů s ministryní pro životní prostředí v období nizozemského předsednictví Sharon Dijksma

Nizozemsko převzalo dne 1. ledna 2016 předsednictví od Lucemburska, čímž společně se Slovenskem a Maltou vytvořilo trio.

Probíhající soubor legislativy:

Snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (směrnice o národních emisních stropech)
Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel / Euro 5 a 6 (Pozn: způsobilý ministr dopravy)
Emisní limity a schválení typu spalovacích motorů pro nesilniční pojízdné stroje (NRMM motory)
Posílení nákladově efektivního způsobu snižování emisí a nízkouhlíkové investice (Směrnice ETS)
Balíček pro cirkulární ekonomiku – návrhy týkající se odpadů (směrnice o skládkách odpadů, o vozidlech s ukončenou životností, o bateriích a WEEE, obalech a rámcová směrnice o odpadech)

Priority nizozemského předsednictví v oblastech životního prostředí:

Klima

Reforma ETS
Návaznost na COP21
Opatření mimo ETS (ESD, využívání půdy a lesnictví/LULUCF)

Cirkulární ekonomika

Akční plán
Přezkum odpadní politiky

Kvalita ovzduší

NEC
Euro 5/6

Dosahování lepších výsledků pro životní prostředí – fungování přírody

REFIT směrnice o ptácích a přírodních stanovištích
Nezákonný obchod s volně žijícím živočichům a planě rostoucími rostlinami

Výměna názorů s ministryní zdravotnictví, sociální péče a tělovýchovy v období nizozemského předsednictví Edith Schippers

Probíhající soubor legislativy:

Zdravotnictví

Lékařské přístroje a zdravotnické potřeby in vitro
Veterinární medicína
Medikované krmivo

Bezpečnost potravin

Úřední kontroly
GMO
Klonování

Co se týče veterinárních lékařských produktů a s tím související novely nařízení č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci a dozor nad léčivými přípravky pro humánní a veterinární použití, Nizozemské předsednictví očekává, že dojde pouze k zahájení jednání s Evropským parlamentem. Hlasování o těchto souborech ve výboru ENVI se očekává dne 17. února 2016.

Další klíčové zdravotní priority nizozemského předsednictví patří:

• Boj proti antimikrobiální rezistenci
• Pokrok směrem k evropskému přístupu, týkající se pravidel přístupu léků na trh
• Endokrinní disruptory

ZPRÁVY Z POLITICKÉHO ODDĚLENÍ

Nedávné publikace:
• Briefing „Dubaj, Paříž a dále“
• Studie z workshopu „Jezte pro zdraví“

Připravované Publikace:

Studie o nezákonném obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
Briefing o aktuálních problémech na 10. zasedání Výboru ICAO pro ochranu životního prostředí v letectví (CAEP 10)“
Briefing o stavu bezpečnosti potravin v Irsku
Workshop s názvem „LIFE – Jak využít 3,46 miliard € pro životní prostředí a ochranu klimatu“

ENVI semináře:
26. ledna 2016 – Workshop s názvem „Styk s potravinami – Jak zajistit bezpečnost potravin a technologické inovace v budoucnosti“ se bude konat od 12.30-15.00 hodin v budově Altiero Spinelli A5G-3 v Bruselu.

NOVINKY Z AGENTUR

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Zpráva EEA o předcházení vzniku odpadů v Evropě je druhou v sérii každoročního hodnocení programů, které pomáhají předcházet vzniku odpadů v EU. Zpráva ukazuje, že jsou tyto programy poměrně rozmanité, co se týče detailů, jejich pokrytí, cílů, časového horizontu, indikátorů, monitorovacích systémů, opatření a použitých nástrojů. zahrnuje také příklady dobré praxe z každé země a regionu. Více zde. http://www.eea.europa.eu/highlights/waste-prevention-where-do-european

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Agentura ECHA pořádá ve dnech 27. – 28. ledna 2016 v Helsinkách seminář o dosažení cílů 2020 ze Světového summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002. Cílem je diskutovat o tom, jak aktuální implementace nařízení REACH/CLP přispívá k dosažení těchto cílů a dohodnout se na opatřeních, které by mohly zvýšit celkový příspěvek k jejich dosažení. Více zde. http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-reaching-the-wssd-2020-goals

ECHA rovněž přidala dalších pět substancí na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy. Více zde. http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/five-new-substances-of-very-high-concern-added-to-the-candidate-list

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Od letošního roku bude Evropský antibiotický den posílen Světovým antibiotickým týdnem WHO, který se bude konat ve spolupráci s ECDC. Podle dat došlo v letech 2010-2014 k nárůstu celkové spotřeby antibiotik. Další šíření Enterobakterií rezistentních ke karbapenemům (CPE) ukazuje, že se situace stále zhoršuje. ECDC a WHO rovněž zveřejnily nejnovější údaje o stavu HIV/AIDS v Evropě. Více zde. http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

V roce 2015 úřad EFSA potvrdil, že tři neonikotinoidní pesticidy (klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid) jsou při používání jako listové postřiky rizikové pro život včel. EFSA v současnosti aktualizuje hodnocení rizika, které včelám způsobují tyto pesticidy. Nové hodnocení bylo vyžádáno Evropskou komisí, a zaměří se na používání látek k ošetření semen a granulátů. Zpráva by měla být dokončena v lednu 2017. Více zde. http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160111

Evropská léková agentura (EMA)

EMA zlepší přístup ke zprávám o podezření o nežádoucích účincích léčivých přípravků, které jsou registrovány v Evropské unii, při zachování ochrany osobních údajů. Jedná se o výsledek revize systému systému EudraVigilance, která byla přijata správní radou Evropské lékové agentury na jejím zasedání v prosinci 2015.  Zohledňuje na 400 připomínek, které byly agentuře předloženy po rozsáhlé veřejné konzultaci. Více zde. http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *