Uncategorized

Newsletter ENVI únor 2016

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 17. – 18. února 2016 v Bruselu.

Poslanci hlasovali o veterinárních léčivých přípravcích a o léčivých přípravcích pro humánní a veterinární použití a jednali o čtyřech návrzích stanovisek na širokou škálu témat: označování energetické účinnosti, o zprávě o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie, o strategii Evropské unie pro alpský region a na téma boje proti obchodování s lidmi v rámci vnějších vztahů EU.

Výkonný ředitel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pan Bernhard Url a výkonný ředitel Evropská agentury pro životní prostředí (EEA) pan Hans Bruynincks se zúčastní výměny názorů mezi výborem ENVI a úřady, jež zastupují. Světová zdravotnická organizace WHO byla pozvána na diskuzi o viru Zika.

Závěrem bychom rádi upozornili na veřejné slyšení o Systému obchodování s emisemi, které se promítne do legislativního návrhu revize ETS upravující systém po roce 2020.

NÁSTIN SETKÁNÍ

Veterinární léčivé přípravky

Přijetí návrhu zprávy (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/ENVI/ENVI%282016%290217_1/sitt-2201469

Celkem 946 pozměňovacách návrhů bylo předloženo Výboru ENVI, včetně 106 pozměňovacích návrhů obsažených v návrhu zprávy. AGRI přispěl svým názorem se 171 pozměňovacími návrhy, což dohromady činí na 1 117 pozměňovacích návrhů.

39 kompromisních návrhů bylo projednáváno a dohodnuto napříč politickými skupinami, které zahrnovaly hlavní politické aspekty dokumentu. Jedná se především o následující:

Harmonizaci požadavků pro veterinární předpisy a uznávání lékařských předpisů napříč MS (zvláště problematické spojení s neveterinárním předepisováním veterinárních medicínských produktů ve VB)
Harmonizace období ochrany (a jeho potenciální prodloužení) nového datového balíčku spojeného s antimikrobiálními veterinárními přípravky
Snižování použití antibiotik
Definice požadavků na označování obalů
Zjednodušení požadavků pro žádosti ve vztahu k omezeným trhům
Usnadnění oběhu veterinárních léčivých přípravků po celé EU, vytvoření lepších schvalovacích postupů a jasných pravidel pro moderní formy maloobchodu
Stimulace vývoje nových veterinárních přípravků
Řešení rizika antimikrobiální rezistence pro veřejné zdraví

Zpravodaj: Grossetête (PPE)

Stínový zpravodaj: Tănăsescu (S&D), Piecha (ECR), Kyllönen (GUE/NGL), Häusling (Greens/EFA), Pedicini (EFDD), D’Ornano (ENF)

Změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ,kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky

Přijetí návrhu zprávy (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/ENVI/ENVI%282016%290217_1/sitt-2201469

Nařízení (EC) č. 726/2004 musí být pozměněno tak, aby zohlednilo skutečnost, že doprovodný návrh nařízení o veterinárních lékařských přípravcích odděluje centralizovanou registraci pro veterinární výrobky od léčiv pro lidi. Nové nařízení bude pokrývat všechny cesty nabývání autorizace veterinárních přípravků v Unii. Nařízení musí být rovněž v souladu s články 290/291 Smlouvy týkajících se implementace/delegovaných aktů.

Zpravodaj navrhuje, aby se o struktuře a výši poplatků placených Evropské agentuře pro léčivé přípravky, jakož i o odměnách pro příslušné vnitrostátní orgány rozhodovalo prostřednictvím řádného legislativního postupu namísto prováděcích aktů. Rovněž předložil změny na upřesnění různých zdrojů příjmů Agentury za humánní i veterinární léčivé přípravky a k tomu poskytnout Agentuře právo na přístup k dalším zdrojům financování na podporu své práce na projektech v oblasti veřejného zdraví.

53 pozměňovacích nárhů bylo předloženo ve Výboru ENVI, včetně 16 pozměňovacích návrhů obsažených v návrhů zprávy. Neexistují žádné kompromisní pozměňovací návrhy.

Zpravodaj: Tănăsescu (S&D)

Stínový zpravodaj : Cirio (PPE), Piecha (ECR), Meissner (ALDE), Kyllönen (GUE/NGL) ,Häusling (Greens/EFA), Pedicini (EFDD)

Značení energetické účinnosti

Projednání návrhu stanoviska (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/ENVI/ENVI%282016%290217_1/sitt-2201469

Ve svém návrhu přijatém dne 15. července 2015 (COM(2015)0341) Komise usiluje o větší transparentnost pro spotřebitele EU v souvislosti se spotřebou energie výrobků zrušením směrnice 2010/30 / EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Návrh Komise nahrazuje stávající rámec označování energetické účinnosti a zavádí mechanismus pro škálování na různé energetické třídy. Komise rovněž navrhuje databázi produktů a stanovuje povinnosti zapojených hospodářských subjektů. Produkty z druhé ruky jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto návrhu.

Reportér návrhu stanoviska předložil 12 pozměňovacích návrhů zaměřených na důvody a rozsah škálování třídy A a B, povinnosti pro údržbu databáze a elektronické displeje štítku značící energetickou účinnost. Návrh rovněž zahrnuje definici „energetické účinnosti“ v souladu se směrnicí o energetické účinnosti 2012/27/EU.

Zpravodaj: Patriciello (EPP)

Stínový zpravodaj: Bonafé (S&D), Duncan (ECR), Meissner (ALDE), Konečná (GUE), Rivasi (Greens/EFA), Pedicini (EFDD), Goddyn (ENF)

Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Projednávání návrhu stanoviska (viz. pracovní dokumenty) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/ENVI/ENVI%282016%290217_1/sitt-2201469

Návrh stanoviska ke zprávě o pokroku v oblasti obnovitelné energie se promítne do zprávy INI výboru ITRE. Bude se jednat o důležitý příspěvek Evropského parlamentu v procesu revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie očekávané do konce roku 2016.

Návrh stanoviska zdůrazňuje přínos obnovitelných zdrojů energie při naplňování cílů Pařížské dohody. Rovněž vítá pokrok EU zejména v oblasti vytápění a chlazení a v odvětvích výroby elektřiny, ale i změnu k lepšímu při plnění specifických národních cílů v oblasti obnovitelné energie. Zpravodajka vyjadřuje své znepokojení nad zpomalením pokroku v naplňování 10% cíle EU v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy. Komise by měla podporovat vytvoření legislativního rámce s vyhlídkou na zavedení pokročilých biopaliv a stanovení kritérií udržitelnosti pro každý zdroj obnovitelné energie v rámci politiky cirkulární ekonomiky. 

Strategie Evropské unie pro alpský region

Projednávání návrhu stanoviska (viz. pracovní dokumenty) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/ENVI/ENVI%282016%290217_1/sitt-2201469

Komise zahájila svou čtvrtou makroregionální strategii sdělením týkající se strategie Evropské unie pro alpský region. Více než 70 milionů občanů by mělo těžit z užší spolupráce mezi regiony a zeměmi v oblasti výzkumu a inovací, podpory SMEs, mobility, turismu, ochrany životního prostředí a správy zdrojů energie. Tato strategie pokrývá sedm zemí: pět členských zemí EU a dva nečlenské země, pokrývající celkově 48 regionů.  Strategie se zaměří na tři klíčové oblasti politik: ekonomický růst a inovace, spojení a mobilitu a životní prostředí a energie.

V návrhu stanoviska zpravodajka poznamenává, že v alpském regionu koexistuje uměle urbanizované prostředí společně s řídce osídlenými horskými oblastmi, nicméně se domnívá, že by se strategie měla zaměřit především na druhou kategorii, a to z důvodu obrovského potenciálu pro celý region.

Zpravodajka rovněž zdůrazňuje nutnost vytvořit model produkce založený na cirkulární ekonomice. Rovněž se domnívá, že by prioritní záležitostí měly být investice do přizpůsovení se a boje proti klimatickým změnám, do opatření proti hydrologické nestabilitě včetně oblastí zemědělství a lesního hospodářství.

Zpravodaj: Briano (S&D)

Stínový zpravodaj: Köstinger (EPP), Dohrmann (ECR), Müller (ALDE), Torres Martínez (GUE), Škrlec (Greens/EFA), Evi (EFDD), D’Ornano (ENF)

Boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích EU

Projednávání návrhu stanoviska (viz. pracovní dokumenty) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/ENVI/ENVI%282016%290217_1/sitt-2201469

Obchod s lidmi je definován dle OSN (Protokol z Palerma) jako „najímání, přeprava, převoz, přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání  za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou.“

Prakticky každá země světa se potýká s těmito zločiny. Výzvou pro všechny země, chudé i bohaté je, aby se zaměřily na zločince, kteří využívají zoufalé lidi k trestné činnosti, a asistovaly obětem obchodu s lidmi a pašování přistěhovalců, z nichž mnozí snášejí nepředstavitelné těžkosti ve snaze o lepší život.

Ve svém návrhu stanoviska se zpravodaj zaměřuje především na otázky, které spadají do kompetencí výboru ENVI jako je obchod s lidmi za účelem vynětí orgánů a souvisejících zdravotních následků, roli lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických odborníků.

Zpravodaj: Mikolášik (EPP),

Stínový zpravodaj: Dalli (S&D),D’Ornano (ENF)

Veřejné slyšení o IV. fázi návrhu reformy ETS

V červenci 2015 Komise představila legislativní návrh revize Evropského systému pro obchodování s emisemi (ETS) pro jeho čtvrté období v letech 2021 – 2030. Tato reforma odpovídá záměru EU snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % na domácím trhu do roku 2030, jak je stanoveno v klimaticko-energetickém rámci 2030.

Za tímto účelem je jedním z hlavních cílů návrhu revize pro čtvrtou fázi systému ETS, snížit celkový počet povolenek na emise ročním tempem o 2,2 % od roku 2021. Současné tempo snížování počtu povolenek odpovídá 1,74 % v rámci ETS.

K tomu, aby bylo dosaženo snížení emisí alespoň o 40 %  budou muset sektory, které ETS pokrývá, snížit své emise o 43 % v porovnání s rokem 2005. Dálším rysem návrhu reformy ETS je snaha lépe zacílit pravidla „úniku uhlíku“ především na nejvíce ohrožená odvětví. Rovněž je zde snaha financovat nízkouhlíkové inovace a modernizovat energetický sektor zapojením dvou nových fondů. Inovační fond by rozšířil stávající podporu inovativních technologií v průmyslu, zatímco Modernizační fond by umožnil investice do modernizace odvětví energetiky a energetického systému obecně a do zvýšení energetické účinnosti v 10 členských státech s nejnižšími příjmy.

Slyšení bude využito při přípravě zprávy o revizi čtvrté fáze ETS, jejímž zpravodajem je pan Ian Duncan. Bude rozděleno do dvou bloků. Blok číslo jedna poskytne prostor analytikům a akademické společnosti, zatímco druhý blok bude probíhat  formou kulatého stolu se zúčastněnými stranami. Členové výboru ENVI budou mít příležitost vyměnit si své názory s různými mluvčími.

Výměna názorů s výkonným ředitelem úřadu EFSA Bernhardem Urlem

Každoroční výměna názorů je součástí pravidelného dialogu mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropským parlamentem. Návštěva výkonného ředitele pana Urla dává členům příležitost projednat hlavní otázky, které EFSA řešil v roce 2015, ale i pracovní program na rok 2016.

Výměna názorů ohledně propuknutí viru zika

Od prvního propuknutí viru zika v roce 2007 na ostrově Yap v Tichém oceánu ohlásilo více než 13 zemí v Severní a Jižní Americe ojedinělý výskyt viru, což naznačuje jeho rychlou geografickou expanzi. Dne 1. února označila Světová zdravotnická organizace WHO virus zika za „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu.“ Na úrovni EU v souladu s rozhodnutím 1082/20/13/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách byl aktivován systém včasného varování a reakce pro lékařskou pohotovost. Výbor pro zdravotní bezpečnost sdružující členské státy EU a Komisi se bude pravidelně setkávat, aby koordinoval prevenci a připravenost v boji proti viru zika. Dvanáct zemí doporučuje těhotným ženám odložit cestování do postižených oblastí. I když k dnešnímu dni neexistuje žádný důkaz o přenosu viru zika v Evropě a importované případy jsou vzácné, neexistuje žádná specifická léčba či vakcína proti tomuto viru. Z tohoto důvodu je podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí stěžejní osobní prevence a ochranná opatření.

Výměna názorů s výkonným ředitelem agentury EEA Hansem Bruyninckxem

Každoroční výměna názorů je součástí pravidelného dialogu mezi Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a Evropským parlamentem.

V rámci návštěvy výkonného ředitele pana Bruyninckxe se bude diskutovat o pracovním programu EEA pro rok 2016. Ten navazuje na linie čtyř strategických oblastí strukturovaných do víceletého pracovního programu pro období 2014-2018, který zahrnuje řadu aktivit. Jedná se například o aktivity spojené s UNFCCC COP21, o analýzu 2. kola výsledků Plánu správy povodí a následné zveřejnění první zprávy o sledování ukazatelů provádění 7. Plánu pro životní prostředí. Delegace ENVI navštíví ve dnech 19. a 20. května EEA, aby zde diskutovali o některých konkrétních otázkách.

 

ZPRÁVY Z POLITICKÉHO ODDĚLENÍ

Nedávné publikace:

Briefing na téma „Co je v sázce na 10. zasedání výboru ICAO pro ochranu životního prostředí letectví (CAEP 10)“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/569991/IPOL_BRI%282016%29569991_EN.pdf

Sborník „LIFE – Jak využít 3,46 mld. € na ochranu životního prostředí a klimatu“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569983/IPOL_STU%282016%29569983_EN.pdf

Připravované publikace:

Briefing o stavu bezpečnosti potravin v Irsku
Studie o nezákonném obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
Sborník s názvem: „Údaje zachraňují životy: Dopad nařízení o ochraně údajů pro využití osobních údajů ve výzkumu rakoviny“
Studie o provádění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší
„Kontakt potravin s materiály – Jak zajistit bezpečnost potravin a technologické inovace do budoucna?“

ENVI semináře:

Pracovní skupina pro zdraví uspořádala dne 17. února workshop o přenosných nemocích na téma „Reakce EU na HIV, tuberkulózu a hepatitidu C“. Akci společně předsedali Glenis Willmott a Alojz Peterle.

 

NOVINKY Z AGENTUR

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Záplavové oblasti kdysi pokrývaly pruh území podél evropských řek, dnes však zůstává jen zlomek z nich. Tyto ekosystémy hrají důležitou roli při snižování rizika povodní a jsou také přirozeným prostředím mnoha ohrožených druhů. Zpráva EEA poskytuje přehled o významných povodních v Evropě a zabývá se rolí záplavových území v oblasti ochrany proti záplavám, přírody a ve vodohospodářství. Více zde.

http://www.eea.europa.eu/highlights/waste-prevention-where-do-european

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Agentura ECHA pořádala dne 17. února v Evropském parlamentu snídaňový briefing  o novém portálu, který usnadňuje vyhledávání informací o 120 000 chemických látkách používaných v Evropě. Více se dozvíte zde.

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/know-more-about-the-effects-of-the-chemicals-we-use-in-europe

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

ECDC monitoruje šíření viru zika v Severní a Jižní Americe a jeho potenciální vazbu na nemoc mikrocefálie. Může se virus dostat i do Evropy? ECDC na svých stránkách zveřejnila posouzení rizika spojeného s tímto virem a stav sezónní chřipky. Více se dozvíte zde.

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1356&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Závěry poslední výroční zprávy EFSA a ECDC znovu zdůrazňují, že je antimikrobiální rezistence vážným rizikem pro zdraví lidí a zvířat. Bakterie u lidí, zvířat a v jídle vykazují odolnost vůči nejpoužívanějším antimikrobiálním látkám. Vědci varují, že rezistence na ciprofloxacin, který je kriticky důležitý pro léčbu infekcí u lidí, je velmi vysoká u campylobacteru, což snižuje možnost účinné léčby závažných infekcí přenášených potravinami. Rovněž dochází k šíření multi-rezistentní bakterie salmonella napříč Evropou. Více.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160211

Evropská léková agentura (EMA)

EMA zřídila pracovní skupinu zabývající se virem zika, která se skládá z evropských odborníků se znalostmi o vakcínách, infekčních chorobách a s dalšími relevantními odbnornými znalostmi s cílem přispět ke globální reakci na hrozbu virové infekce zika. Tato skupina bude k dispozici, aby radila o jakýchkoli vědeckých a regulačních záležitostech pro výzkum a vývoj léků nebo vakcín proti tomuto viru. Více se dozvíte zde.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/02/news_detail_002466.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *