Uncategorized

NEWSLETTER ENVI BŘEZEN 2016

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 21. – 22. března 2016 v Bruselu.

Celé znění Newsletteru zde : https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d96c00fc-2a58-4f52-a802-2fc3d113424a/05%20-%20News%2021-22%20March%202016.pdf

Poslední setkání výboru ENVI se konalo ve dnech 21.-22. března 2016. Jeho členové hlasovali o dvou návrzích usnesení na základě otázek k ústní odpovědi. Jedna z nich se týkala povinného uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin, zatímco druhá se zabývala propuknutím viru Zika. Výbor rovněž hlasoval o stanovisku k boji proti obchodování s lidmi a jeho místě ve vnějších vztazích EU a o přijetí návrhu usnesení, kterým je vznesena námitka k prodloužení schválení aktivní látky glyfosát.

Kromě toho byl projednán návrh stanoviska k provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Rovněž došlo k výměně názorů s Evropskou komisí o přeshraničních účincích posuzování vlivů na životní prostředí a o zdravotní péči pro uprchlíky. Na závěr předložili členové ENVI delegace na 10. zasedání Výboru ICAO pro ochranu životního prostředí v letectví zprávu o jejich činnosti.

NÁSTIN SETKÁNÍ

Boj proti obchodování s lidmi v rámci vnějších vztahů EU

Přijetí návrhu stanoviska (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201603/ENVI/ENVI%282016%290321_1/sitt-2201603

Obchod s lidmi je definován dle OSN (Protokol z Palerma) jako „najímání, přeprava, převoz, přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání  za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou.“

Prakticky každá země světa se potýká s těmito zločiny. Výzvou pro všechny země, chudé i bohaté je, aby se zaměřily na zločince, kteří využívají zoufalé lidi k trestné činnosti, a asistovaly obětem obchodu s lidmi a pašování přistěhovalců, z nichž mnozí snášejí nepředstavitelné těžkosti ve snaze o lepší život.

Ve svém návrhu stanoviska se zpravodaj zaměřuje především na otázky, které spadají do kompetencí výboru ENVI jako je obchod s lidmi za účelem vynětí orgánů a souvisejících zdravotních následků, roli lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických odborníků.

Výboru ENVI bylo předloženo 89 pozměňovacích návrhů, které se týkaly především definice „klimatických uprchlíků“, obchodování s lidmi v krizových podmínkách, vysídlení vyvolané změnou klimatu, únosů nedoprovázených dětí pro obchod s lidskými orgány, či citlivé otázky nuceného náhradního mateřství a zákazu pojetí náhradního mateřství jako obchodu v rámci Unie. Zpravodaj představil 9 kompromisních návrhů, které zarhrnovaly téma výcviku lékařské komunity, krize klimatických migrantů, prohloubení spolupráce s Interpolem a Europolem, osvětové iniciativy a problému mizení nedoprovázených dětí migrantů a prevence transplantační turistiky.

Zpravodaj: Mikolášik (EPP)

Stínový zpravodaj: Dalli (S&D), Demesmaeker (ECR), Bearder (ALDE), Omarjee (GUE/NGL), Pedicini (EFDD), D’Ornano (ENF)

Propuknutí viru zika

Přijetí návrhu usnesení (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201603/ENVI/ENVI%282016%290321_1/sitt-2201603

Dne 1. února 2016 Pohotovostní výbor Mezinárodních zdravotnických předpisů označil virus zika za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Vědečtí odborníci se shodují na naléhavé potřebě koordinovat mezinárodní úsilí o zlepšení dohledu, zintenzivnění kontroly populace komára a urychlení vývoje diagnostických testů a očkovacích látek pro ochranu ohrožených osob, zejména těhotných žen.

Na úrovni EU byl v souladu s rozhodnutím o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách aktivován systém včasného varování a reakce pro lékařskou pohotovost. Výbor pro zdravotní bezpečnost sdružující členské státy EU a Komisi se bude pravidelně setkávat, aby koordinoval prevenci a připravenost v boji proti viru zika.

Virus zika se nadále vyvíjí a šíří geograficky. V současné době existuje jasný důkaz o souvislosti mezi virem zika během těhotenství a vrozenou deformací nervové soustavy centrálního jakož a Guillain-Barrého syndromem. Podle hodnocení rizika ze dne 23. února není zatím známo, které období těhotenství je nejvíce ohrožené, a proto by celé jeho období mělo být považováno za zranitelné. Rovněž rostou důkazy ve prospěch příčinné souvislosti mezi transplacentární infekcí a deformací centrálního nervového systému.

Výbor ENVI obdržel 55 pozměňovacích návrhů. Po rozhodnutí koordinátorů bylo zahrnuto rovněž 5 odstavců od obou z výborů FEMM a DEVE.

Zpravodajové: Schreijer-Pierik (PPE), Groote (S & D), Piecha (ECR), Faria (ALDE), Konečná (GUE / NGL), Häusling (Zelení / EFA), Pedicini (EFDD), Melin (ENF)

Povinné označování země původu či místa provenience u určitých potravin

Přijetí návrhu usnesení (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201603/ENVI/ENVI%282016%290321_1/sitt-2201603

Parlament již v minulosti přijal několik usnesení o označování země původu. V usnesení ze dne 11. února o označování země původu masa u zpracovaných potravin urgoval Komisi, aby předložila legislativní návrh, podle kterého by označování původu těchto produktů bylo povinné. Cílem je zajistit transparentnost v  potravinovém řetězci a lepší informovanost evropských spotřebitelů. Komise nicméně s žádným návrhem doposud nepřišla, přičemž svou nečinnost zdůvodnila tím, že spotřebitelé nebudou ochotni přijmout dodatečné náklady, které by musel nést průmysl při povinném označování země původu.

V stávající předloze návrhu usnesení je odkaz na průzkum veřejného mínění, podle kterého výrazné množství spotřebitelů považuje označování původu za nezbytné u mléka, masa jiného než je hovězí, vepřové, skopové kozí a drůbeží, stejně jako u masa ve zpracovaných potravinách. V důsledku toho byl přepracován postoj Evropského parlamentu ve prospěch povinného označení původu masa u zpracovaných potravin. Nicméně byla vyzvána Komise, aby definovala „lehce zpracované potraviny“, aby mohla být zkoumána možnost zpočátku omezit rozsah povinného označení země původu na případy, kdy je zájem spotřebitele v rovnováze s náklady, a za účelem umožnit vznik legislativního návrhu v těchto oblastech.

ENVI bylo předloženo 121 pozměňovacích návrhů o dobrovolném označování, ochotě spotřebitelů platit za dodatečné náklady, povinném označování pro jiné druhy masa (zejména koňské) a o systémech jakosti pro zemědělské produkty. V návaznosti na přání většiny nebyly vypracovány žádné kompromisní pozměňovací návrhy.

Zpravodajové: Willmott (S&D), Girling (ECR), Jäätteenmäki (ALDE), Boylan (GUE/NGL), Rivasi (Greens/EFA), Pedicini (EFDD), Salvini (ENF)

Implementace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním

Zvážení návrhu stanoviska (Viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201603/ENVI/ENVI%282016%290321_1/sitt-2201603

Toto stanovisko bude součástí zprávy z vlastní iniciativy výboru EMPL o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD), se zvláštním zřetelem na závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením (výbor CRPD).

Evropská unie přistoupila k CRPD v prosince 2010, a proto podléhá kontrole ze strany výboru CRPD. Jednalo se vůbec o první mezinárodní lidkoprávní dohodu, kterou ratifikovala jako celek.

Zatímco zpravodajka výboru EMPL (Helga Stevenc/ECR) se soustředí zejména na přístup postižených k pracovnímu trhu, zpravodajka ENVI (Nessa Childers S&D) klade důraz na jejich přístup ke zdravotní péči (Článek 25 CRPD). Zdůrazňuje zejména 1) silnou korelaci mezi zdravotním postižením a špatným zdravotním stavem (z důvodu překážek v přístupu ke zdravotnickým službám pro zdravotně postižené osoby); 2) potřebu řešit intersekcionální problematiku diskriminace a zahrnout do unijních zdravotních nástrojů a politik přístupy orientované na zdravotně postižené; 3) nutnost vyhodnotit provádění Směrnice o přeshraniční zdravotní péči z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením.

Zpravodaj: Childers (S&D)

Stínoví zpravodajové: Kovatchev (EPP), Girling (ECR), Faria (ALDE), Konečná (GUE/NGL), Rivasi (Greens/EFA)

Námitka v souladu s článkem 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát

Zvážení a přijetí návrhu usnesení (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201603/ENVI/ENVI%282016%290321_1/sitt-2201603

Glyfosát je účinná látka používaná široce jako herbicid. Molekulu „glyfosát“ patentoval Monsanto na počátku 70. let jako účinnou složku herbicidu Roundup. Roundup byl představet spotřebitelskému trhu v roce 1974 jako širokospektrální herbicid a rychle se stal jedním z nejprodávanějších. Od vypršení patentu v roce 2000 byl glyfosát uveden na trh různými společnostmi a v Evropě je zaregistrováno velké množství  přípravků na ochranu rostlin obsahující glyfosát. V Evropské unii jsou účinné látky obecně schváleny na dobu 10 let s tím, že je možné požádat o znovuschválení.

Schválení glyfosátu vyprší dne 30. června 2016. Návrh opatření, které je předmětem této námitky, obnovuje schválení aktivní substance glyfosát v souladu s nařízením (EK) č.1107/2009. Opatření rovněž uvádí, že by se měl přestat používat POE-tallowamin u přípravků používaných pro ochranu rostlin, které obsahují glyfosát, a že by měl být do budoucna sestaven seznam nepřijatelných přísad v samostatném aktu, v souladu s procesními požadavky stanovenými v článku 27 (2) nařízení (ES) č. 1107/2009.

Odpůrce návrhu opatření svou námitku odůvodňuje tím, že návrh prováděcího aktu nedokáže zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí, nedokáže uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti, a není tudíž slučitelný s cílem a obsahem základního nástroje a překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1107/2009.
Podobná námitka byla vznesena skupinou ENF (viz následující odstavec).

Zpravodajové: Poc (jménem S&D), Konečná (jménem GUE/NGL), Eickhout (jménem Greens/EFA), Pedicini (jménem EFDD), Demesmaeker (ECR), Pietikäinen (EPP), Ries (ALDE)

Námitka v souladu s článkem 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát

Zvážení a přijetí návrhu usnesení (viz. dokumenty setkání) http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201603/ENVI/ENVI%282016%290321_1/sitt-2201603

Viz. předcházející část.

Odpůrce návrhu opatření svou námitku odůvodňuje tím, že návrh prováděcího aktu překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1107/2009, jelikož nedokáže zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí, nedokáže uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti, a není tudíž slučitelný s cílem a obsahem základního nástroje.

Zpravodaj: D’Ornano (jménem ENF)

Výměna názorů s Evropskou komisí o přeshraničních účincích posuzování vlivů na životní prostředí

Myšlenka uspořádat tuhle debatu vyplynula z otázek vznesených v petici č. 1555/2012 o větrných elektrárnách nainstalovaných na česko-německých hranicích. Cílem je zjistit, jestli by aplikace nově revidované Směrnice o posuzováná vlivů na životní prostředí 2011/92/EU na projekty s přeshraničním efektem mohla do budoucna zabránit podobným stížnostem.

Komise byla vyzvána, aby se zabývala uplatňováním této směrnice na širokou škálu projektů (jako jsou jaderné elektrárny, apod.), které mohou vyvolat podobné obavy jako ty, které byly obsahem petice, a aby vysvětlila  jak může nedávno revidovaná směrnice o EIA zabránit podobným případům.

Petice č. 1555/2012, kterou předložil starosta obce Bad Brambach Helmut Wolfram, se zabývá stavbou větrných elektráren poblíž německé residenční oblasti při hranicích s Českou Republikou. Obyvatelé této oblasti založili akční skupinu na protest proti větrné farmě poblíž jejich bydliště, která by podle navrhovatele mohla mít negativní dopad na zdraví a tamní turismus.

Navrhovatel požádal parlament, aby prošetřila, zda by právní předpisy EU měly vyžadovat konzultaci s německými úřady před postavením větrných elektráren na straně Česka.

Podstata směrnice EIA je ta, že projekty, které by mohly mít významný dopad na životní prostředí, budou před svým schválením a autorizací podrobeny hodnocení z hlediska dopadu na životní prostředí. Konzultace s veřejností je klíčovým rysem postupu při posuzování dopadu na životní prostředí.

Dne 15. května 2014 vstoupila v platnost pozměněná směrnice EIA, která má zjednodušit pravidla pro hodnocení potenciálních dopadů projektu na životní prostředí. Změnou byla snížena administrativní zátěž a zlepšena úroveň ochrany životního prostředí, s ohledem na to, aby byla obchodní rozhodnutí o veřejných i soukromých investicích více transparentní, předvídatelná a udržitelná v dlouhodobém horizontu. Členské státy mají tato pravidla aplikovat nejpozději ode dne 16. května 2017.

Výměna názorů s Evropskou komisí o zdravotní péči pro upchlíky

Evropa v současné době čelí nebývalému přílivu žadatelů o azyl a jiných migrantů. To vytváří tlak na členské státy EU, aby mimo jiné naléhavě řešili otázku následných dopadů na veřejné zdraví.  Výzvou pro orgány zabývající se ochranou veřejného zdraví jsou jednak jednotlivé zdravotní problémy přistěhovalců, jednak jejich dopady na stálou populaci, tak i otázka, jak reagovat na tyto problémy a zajistit migrantům přístup ke zdravotnictví.

Risk propuknutí infekčních onemocnění vlivem přílivu migrantů je extrémě nízká. Tyto nemoci jsou primárně spojeny s chudobou, navíc se většinou jedná o infekční nemoci, které se v Evropě běžně vyskytují nehledě na migraci. Migranti většinou bývají před svou cestou v relativně dobré zdravotní kondici. Nicméně v průběhu jejich cesty mohou mít některé aspekty související s životními podmínkami negativní vliv na jejich zdraví. Onemocnění můžou být přenášena z člověka na člověka prostřednictvím kontaminované vody, potravy, atp.

Delegace ENVI v Montrealu (ICAO/CAEP10), 8.10. února 2016

Zpráva o misi.

Na svém setkání dne 19. listopadu 2015 autorizovala konference prezidentů pětičlennou  misi k účasti na 10. zasedání Výboru ICAO pro ochranu životního prostředí v letectví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO/CAEP10), které se konalo v únoru 2016 v Montreálu. Cílem této mise bylo pozorně sledovat proces vyjednávání dvou důležitých předmětů CAEP10, tj. globálního tržního opatření (GMBM) pro odvětví letectví a emisních norem CO2 pro letadla.

Členové mise podají výboru ENVI zprávu o jejich poslání, které bylo pro Evropský parlament důležité především kvůli uplynutí legislativy, která osvobozuje mezikontinentální lety ze systému ETS do 31. prosince 2016.

V návaznosti na tuto misi povolila konference prezidentů výboru ENVI, aby poslal delegaci na setkání na vysoké úrovni pořádané ICAO ve dnech 11.-13.května, které se bude týkat režimu GMBM. Na jednání dojde k přípravě doporučení pro oficiální přijetí globálního tržního opatření  na shromáždění ICAO v září/říjnu 2016.

Členové mise: Girling (ECR), Belet (EPP), Dance (S&D), Ertug (S&D), Eickhout (Greens/EFA)

ZPRÁVY Z POLITICKÉHO ODDĚLENÍ

Nedávné publikace:

Briefing o „Aktuálních problémech na 10. zasedání Výboru ICAO pro ochranu životního prostředí v letectví (CAEP 10)“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/569991/IPOL_BRI%282016%29569991_EN.pdf
Studie s názvem „Stav bezpečnosti potravin v Irsku a přehled evropského Potravinového a veterinárního úřadu“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569997/IPOL_STU%282016%29569997_EN.pdf
Studie „O nezákonném obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU%282016%29570008_EN.pdf
Sborník s názvem: „Údaje zachraňují životy: Dopad nařízení o ochraně údajů pro využití osobních údajů ve výzkumu rakoviny“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569992/IPOL_STU%282016%29569992_EN.pdf

Připravované Publikace:

 Pět hloubkových analýz o nezákonném obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími roslinami: Německo, Nizozemsko, Polsko, Spojené království, Španělsko
Sborník z workshopu „Materiály určené pro styk s potravinami-Jak zajistit bezpečnost potravin a technologické inovace do budoucnost?“
Studie o provádění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší

Nadcházející události:

Prezentace studie o nezákonném obchodu s volně žijícími živočichy a planě roustoucími rostlinami ve výboru ENVI:  19. dubna 2016
Workshop “Systém hodnocení rizika pesticidů v EU: případ glyfosát“ : 24. Května 2016, 13:30-14:45h

ZPRÁVY Z AGENTUR

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Evropské ekosystémy včetně  louk, lesů a mořských oblastí čelí rostoucímu tlaku, aby si při rostoucím znečištění, nadměrném využívání, rozšiřování měst a dopadů změny klimatu zachovali svůj zdravý stav. To jsou závěry zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která rekapituluje stav evropských ekosystémů. Více zde http://www.eea.europa.eu/highlights/europe2019s-grasslands-woodlands-and-marine

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

ECHA vstoupila do poslední fáze plánu REACH 2018 v rámci přípravy lhůty pro registraci dne 31. května 2018. Tento termín se týká společností, které vyrábějí nebo dovážejí chemické látky v malém objemu, tj. v rozmezí 1-100 tun za rok. Plán REACH 2018 rozděluje registraci do sedmi etap a popisuje milníky každé fáze a podporu, kterou ECHA plánuje poskytnout žadatelům o registraci. Více zde http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-2018-work-together-to-share-data-and-its-costs

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Antimikrobiální rezistence je v EU rozšířeným problémem, který je do značné míry důsledkem nadměrného používání antimikrobiálních látek u zvířat, jako je drůběž. Ve výsledku klesá účinnost mnoha léků, což je hrozbou pro veřejné zdraví. ECDC společně s EFSA udělali vydali studii o tomto problému. Více zde http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

K zvládnutí potravinové krize je nezbytná stručná a rychlá komunikace, která zároveň informuje a ochrání spotřebitele. EFSA, která byla založena v důsledku několika potravinových krizí v 90. letech, zveřejnila doporučení pro komunikaci během krize, která můžou sloužit národním autoritám pro bezpečnost potravin. Směrnice, které byly vytvořeny ve spolupráci se členskými zeměmi, jsou založeny na osvědčených postupech získaných během předchozích krizí.  Více zde http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160315

Evropská léková agentura (EMA)

EMA usiluje o zpětnou vazbu zainteresovaných stran o možných problémech vývoje nových veterinárních léčiv založených na kmenových buňkách pro monoklonální protilátky. Více zde http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/03/news_detail_002482.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *