Uncategorized

Newsletter ENVI září

Poslední setkání výboru ENVI se konalo v Bruselu dne 1. září 2016.

Po prázdninové odluce hlasovali členové výboru ENVI o návrhu stanoviska k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2017. Dále byl projednán návrh zprávy o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy. Vzhledem k nadcházejícím mezinárodním konferencím se také diskutovalo o rozhodnutí ratifikovat Pařížskou dohodu v rámci EU a o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení o konferenci OSN o změně klimatu COP22. Rovněž proběhla výměna názorů s Komisí ohledně probíhajících jednání v rámci ICAO o systému globálních opatření pro snížení emisí CO2 vycházející z tržních principů v odvětví letecké dopravy.

Hlasování:

Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

K projednání:

Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy
Rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem EU
Konference OSN o klimatických změnách – COP 22 v Marrákéši, Maroko (7. -18. listopadu 2016)
Strategie pro letectví v Evropě

Výměna názorů:

Systém globálních opatření ICAO pro snížení emisí CO2 vycházející z tržních principů v odvětví letecké dopravy: Zpráva z jednání na vysoké úrovni a stav před shromážděním ICAO

 

Další setkání výboru ENVI proběhne dne 8. září v Bruselu.

Kalendář setkání naleznete zde: https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d60cfdd2-596f-445b-bfd2-4e2634d0328a/ENVI%202016.pdf

K online sledování výboru ENVI použijte stránky: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/schedule nebo http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx

Záznam proběhlých setkání naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/search

Více informací naleznete na stránkách výboru ENVI: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/ENVI/home.html

NÁSTIN SETKÁNÍ:

(více viz.: http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201608/ENVI/ENVI(2016)0831_1/sitt-3053186 )

 

HLASOVÁNÍ

Souhrnný rozpočet EU pro rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly

Hlasování o návrhu stanoviska a k pozměňovacím návrhům k rozpočtu

Je obecným pravidlem, že Komise sladí svůj návrh rozpočtu (NR) s částkami předpokládanými ve víceletém finančním rámci pro finanční období 2014-2020, který byl přijat Radou a Evropským parlamentem. Ve svém návrhu stanoviska zpravodaj připomíná, že vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zdraví v Unii je nezbytnou podmínkou ekonomické prosperity, a že mechanismy pro bezpečnost potravin a krmiv a civilní ochrany jsou základní hodnotou pro všechny evropské občany a tedy i pro Evropský parlament. I když připouští, že podstatná část NR 2017 (zejména okruh 3) musí být věnována výzvám, kterým EU v současné době čelí (zejména bezpečnost a migrační krize), připomíná, že politiky a finanční nástroje v působnosti ENVI jsou také důležité. Vzhledem k tomu, že jsou na ně vyčleněné náklady ve srovnání s jinými nástroji a politikami spadajícími pod okruhy 2 a 3 malé, odmítá jakékoli další snižování financí na ENVI. Zpravodaj rovněž analyzuje návrhy Komise ohledně programu LIFE, Health, bezpečnosti potravin a krmiv, civilní ochrany a decentralizovaných agentur, které jsou v působnosti ENVI a přináší několik doporučení.

Bylo předloženo celkem 17 pozměňovacích návrhů k návrhu stanoviska týkajících se mimo jiné klimatu, SMEs v rámci Unie, biodiverzity, agentur a zejména agentur vydělávajících na poplatcích a pilotních projektů.

K tomu bylo předloženo 90 pozměňovacích návrhů k rozpočtu v různých kapitolách a různých oblastech (životní prostředí, zdraví, bezpečnost potravin, klima).

Zpravodaj: La Via (EPP)

Stínoví zpravodajové: Kadenbach (S&D), Girling (ECR), Jäätteenmäki (ALDE), Konečná (GUE), Javor (Greens/EFA), Pedicini (EFDD), D’Ornano (ENF)

 

PROJEDNÁNÍ

Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy

Projednání návrhu zprávy

Akční plán EU prezentovaný Komisí předkládá řadu opatření, která mají být přijata orgány EU a/nebo členskými státy. Opatření jsou určena ke zlepšení spolupráce mezi všemi zúčastněnými, k účinnějšímu využívání stávajících nástrojů a politik a k posílení součinnosti mezi nimi, aby bylo obchodování s volně žijícími druhy lépe řešeno napříč celou Unií i v celosvětovém měřítku.

Návrh zprávy apeluje na EU i členské státy, aby naléhavě řešily zločin proti volně žijícím druhům. Rovněž zdůrazňuje potřebu komplexního a koordinovaného přístupu napříč politikami včetně obchodu, rozvoje, mezinárodních vztahů, justice a vnitřních věcí a trvá na včasném provedení všech prvků akčního plánu. Zpravodaj volá po prevenci obchodování s volně žijícími druhy a potírání základních příčin jeho vzniku, po efektivnější implementaci daných opatření a jejich vynucování a po posílení globálního partnerství.
Zpravodaj: Bearder (ALDE)
Stínoví zpravodajové: Petir (EPP), Melior (S & D), Demesmaeker (ECR), Omarjee

 

Rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jménem EU

Projednání návrhu zprávy

Návrh zprávy navrhuje, aby zodpovědný výbor a Evropský parlament bez zbytečného odkladu souhlasili s návrhem Komise na rozhodnutí Rady. Rychlé rozhodnutí EU ratifikovat závěry Pařížské dohody přijaté v rámci UNFCCC vyšlou silný signál do světa, že je EU v klimatické agendě lídrem, a že pokračuje ve svém úsilí bojovat se změnami klimatu na mezinárodní úrovni. Implementace Pařížské dohody bude zároveň důležitým příspěvkem v tomto boji. Z těchto důvodů považuje zpravodaj formální nabytí její účinnosti za hlavní prioritu Evropské unie. Proto vyzývá Radu, aby podnikla všechny nezbytné kroky k ratifikaci Pařížské dohody, spolu s probíhajícími národními ratifikačními procesy v členských státech, jakmile je to možné, aby se dokončil ratifikační proces v EU a uložily ratifikační listiny u OSN do konce roku 2016.

Rapporteur: La Via (EPP)

Shadows: Briano (S&D), Girling (ECR), Faria (ALDE)

 

Konference OSN o klimatických změnách – COP 22 v Marrákéši, Maroko (7. -18. listopadu 2016)

Projednávání pozměňovacích návrhů

Návrh usnesení si klade za cíl definovat pozici Evropské parlamentu před klimatickou konferenci COP22, která se bude konat v listopadu v Marrákéši. Celkově návrh rezoluce vítá Pařížskou dohodu jako mezník v boji proti klimatickým změnám a v multilateralismu, jelikož se jedná o ambiciózní, vyváženou, spravedlivou a právně závaznou dohodu. Návrh usnesení se zabývá otázkou naléhavosti ratifikace Dohody, ambicemi v období po roce 2020 a Kjótským protokolem, prioritami pro COP22, rolí nestátních subjektů, komplexním úsilím všech sektorů, snížením emisí CO2, financemi, odolností vůči změně klimatu skrze přizpůsobení se, klimatickou diplomacií, atd. Kromě toho vítá rozhodnutí zemí udržet nárůst globální teploty pod 2° C v porovnání s předindustriální úrovní a zvýšit své úsilí s cílem omezit nárůst teploty o 1,5° C.

Celkově bylo předloženo 202 pozměňovacích návrhů. Výbor ITRE přispěl k návrhu usnesení kompromisními návrhy, které byly přijaty v rámci ITRE dne 2. července 2016.

Spolupracovníci: La Via (EPP), Liese (EPP), Leinen (S&D), Girling (ECR), Gerbrandy (ALDE), Torres Martínez (GUE), Eickhout (Greens/EFA), Affronte (EFDD)

 

Strategie pro letectví v Evropě

Projednání návrhu stanoviska

Komise ve svém sdělení o Strategii pro letectví v Evropě identifikovala tři klíčové priority v letectví: a) prosadit se na rostoucích trzích zlepšením služeb, přístupu na trh a investičních příležitostí ve vztahu k třetím zemím při zachování rovných podmínek hospodářské soutěže, b) odstranit limity růstu na zemi i ve vzduchu snižováním kapacitních omezení a zlepšováním efektivnosti a propojenosti, c) zachovat vysoké normy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany před protiprávními činy přesunem ke koncepci založené na rizicích a výkonnosti. Komise uznává, že jsou potřeba i další akce v různých oblastech, mimo jiné přispět k vytvoření odolné energetické unie a progresivní politiky v oblasti změny klimatu.

Návrh stanoviska zdůrazňuje, že jakákoliv budoucí unijní strategie pro letectví potřebuje brát v úvahu tři klíčové priority udržitelného rozvoje tohoto sektoru, aby se zabránilo environmentálním dopadům letectví, mimo jiné klimatickým změnám, úbytku stratosférické ozonové vrstvy, znečištění ovzduší a hluku. S ohledem na Pařížskou dohodu a snahu udržet globální oteplování pod 2° C  se jedná zvláště o důležitý krok. Jelikož  je preferováno globální řešení, tzv. „stop-the-clock“ legislativa pozastavila aplikaci systému ETS na mezikontinentální lety do roku 2016, aby mělo ICAO více času pro své jednání. Možné ustanovení systému globálních opatření ICAO pro snížení emisí CO2 vycházející z tržních principů na podzim příštího roku má pro ENVI zásadní význam. Na legislativě „stop-the-clock“ se dohodl Evropský parlament pod podmínkou, že by takový systém byl zprovozněn do roku 2020, což by vedlo k efektivnímu snížení emisí CO2  z letadel.

Zpravodaj: Szanyi (S&D)

Stínový zpravodaj: Patriciello (EPP), Dohrmann (ECR), Meissner (ALDE), Eck (GUE), Eickhout (Greens/EFA), Affronte (EFDD)

 

VÝMĚNA NÁZORŮ

Systém globálních opatření ICAO pro snížení emisí CO2 vycházející z tržních principů v odvětví letecké dopravy: Zpráva z jednání na vysoké úrovni a stav před shromážděním ICAO

Výměna názorů s Komisí a slovenským předsednictvím.

Výbor ENVI uspořádal debatu o průběhu mise členů výboru ENVI na jednání na vysoké úrovni ve dnech 11. -13. května v Montrealu v Kanadě, které se týkalo systému globálních opatření ICAO pro snížení emisí CO2 vycházející z tržních principů (systém GMBM). Výbor ENVI pozval na své zasedání generálního ředitele DG MOVE (a hlavu delegace Komise na jednání ICAO na vysoké úrovni) Henrika Hololei k výměně názorů v souvislosti s probíhající diskuzí v rámci ICAO o systému opatření pro snížení emisí v letectví. Evropský parlament pošle na 39. shromáždění ICAO delegaci o čtyřech členech z výborů ENVI a TRANS.

Výsledek jednání o režimu GMBM na shromáždění ICAO je vzhledem k vypršení legislativy „stop-the-clock“ ke dni 31. prosince 2016 pro Evropský parlament stěžejní. Tahle výjimka byla dohodnuta Evropským parlamentem, aby mělo ICAO více času pro své jednání. Nařízení ETS jasně stanovuje, že rozhodnutí ohledně režimu GMBM přijatá ICAO budou podmiňovat další kroky na úrovni EU, co se týče emisí CO2 z letadel.

 

NOVINKY Z POLITICKÉHO ODDĚLENÍ

Nedávné publikace:

Briefing o obchodu s volně žijícími druhy : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/578997/IPOL_BRI(2016)578997_EN.pdf
Ve zkratce poznámky o implementaci: Okolní směrnice o kvalitě ovzduší : http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/578993/IPOL_ATA(2016)578993_EN.pdf
Studie o právních závazcích týkajících se měření emisí v automobilovém průmyslu v EU: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578996/IPOL_STU(2016)578996_EN.pdf

Nadcházející publikace:

Briefing – Případové studie o veřejném zdraví
Sborník z workshopu na téma „Systém posouzení rizik pesticidů v EU: případ Glyfosátu“
Sborník z workshopu o možnostech EU zlepšit přístup k lékům

Nadcházející události:

8. září 2016, 12:30-15:00, Workshop o Akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy

10. říjen 2016, 12:30-14:45, Workshop „Život s poruchou mozku: Převzetí kontroly nad svým životem“ místnot TBC #
21. listopadu 2016, seminář o výměně osvědčených postupů v oblasti podpory zdraví a primární prevence. Pracovní skupina ENVI pro zdraví.

 

NOVINKY Z AGENTUR

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Schopnost měst přizpůsobit se změně klimatu v Evropě 2016 – měnící se klima a transformace měst

Zpráva poskytuje přehled akcí, které mohou urbanisté a politici udělat, aby zmírnili dopady změny klimatu. Nastiňuje změny a sociálně-ekonomické výzvy, kterým města čelí v důsledku změny klimatu, a jejich možné dopady. Analyzuje přístupy měst, které mohou udělat pro adaptaci, a vysvětluje, že krátkodobá řešení nebo dílčí adaptační opatření sama nebudou ke zmírnění hrozeb stačit.

Více: http://www.eea.europa.eu/highlights/building-resilient-cities-key-to

 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Čtvrtý „Biocides Stakeholders‘ Day” se konal ve čtvrtek 01. 9. 2016 v Helsinkách. Zúčastněné strany byly informovány o nejnovějším nařízení  o biocidních přípravcích, o povinnostech ke splnění zákonných požadavků na biocidy, nástrojích a podpoře, kterou mají k dispozici. Konferenci bylo možné sledovat prostřednictvím webového streamingu.

Pro více informací: https://echa.europa.eu/documents/10162/22276093/mb42_preliminary_conclusions_en.pdf

 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

V posledních měsících bylo možné v EU i v některých sousedních zemích zaznamenat rozšíření západonilské horečky. V posledních dvou týdnech bylo zjištěno 43 nových případů ve srovnání s 54 případy za celé období zvýšeného výskytu tohoto onemocnění v roce 2016.

Více zde: http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1471&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FPages%2FNews%2Easpx

 

Evropská agentura pro léčiva (EMA)

Evropská komise zveřejnila v srpnu zprávu o provádění právních předpisů o farmakovigilanci za poslední tři roky. Zpráva popisuje činnost systému EU pro sledování a řízení bezpečnosti humánních léčivých přípravků od doby, kdy nová legislativa farmakovigilance vstoupila v červenci 2012 v platnost do července 2015. Mezi některé konkrétní úspěchy za poslední tři roky patří plány na řízení rizik, podávání zpráv o vedlejších účincích a pravidelné přehodnocení poměru přínosů a rizik léčiv uváděných na trh, které probíhá pravidelným předkládáním aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro posouzení regulačními orgány.

Více zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/08/news_detail_002588.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Podle výzkumu odborníků EFSA neexistuje žádný důkaz o tom, že je v Apulii v jižní Itálii přítomno více typů bakterie Xylella fastidiosa, která postihuje olivovníky a další rostliny v oblasti.

Více: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160818

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *