Uncategorized

Avízo – Plenární zasedání 28. – 31. května 2018

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD) – Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu, místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 28. –  31. května 2018 ve Štrasburku

 

PRIORITNÍ TÉMATA:

 

Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility

Prohlášení Komise

Debata: Pondělí 28. května

Krátké shrnutí: V návaznosti na předchozí balíčky „Evropa v pohybu“ z května a listopadu 2017 Junckerova Komise předložila 17. května 2018 třetí a poslední soubor opatření v oblasti mobility. Cílem je podpořit konkurenceschopnost průmyslu EU a zajistit, aby všichni Evropané měli prospěch z bezpečnější dopravy, méně znečišťujících vozidel a sofistikovanějších technologických řešení. Za tímto účelem zahrnují iniciativy integrovanou politiku pro budoucnost bezpečnosti silničního provozu, jejíž součástí jsou opatření pro bezpečnost vozidel a infrastruktury; vůbec první normy týkající se emisí CO2 pro těžká vozidla; strategický akční plán pro vývoj a výrobu baterií v Evropě a perspektivní strategie pro propojenou a automatizovanou mobilitu. S touto třetí „Evropou v pohybu“ Komise dokončuje svou ambiciózní agendu pro modernizaci mobility.
Pavel Poc podporuje iniciativu EU Battery Alliance komisaře M. Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise pro energetickou unii, zaměřenou na konkurenceschopnost evropského bateriového průmyslu. V Evropském parlamentu založil Poc pracovní skupinu europoslanců „MEPs Friends of Batteries“, která se této konkrétní oblasti balíčku mobility věnuje a s Evropskou komisí a dalšími stakeholdery úzce spolupracuje.

Vyjádření Pavla Poce: Vítám prezentaci třetího balíčku mobility, především tu část týkající se vývoje a výroby baterií v EU. Nutně potřebujeme podchytit aktivitu evropských inovátorů a ne nechávat technologie utíkat do Číny nebo USA. Evropský trh s bateriemi má dosáhnout v roce 2025 až 250 miliard eur ročně. Komplexní výrobní bateriový řetězec je pro EU strategickou prioritou jak z pohledu průmyslu tak environmentálních cílů a já v této věci Komisi plně podporuji.

 

 

Víceletý finanční rámec na období 2021-2027 a vlastní zdroje
 

Prohlášení Rady a Komise, usnesení Parlamentu

Debata: Úterý 29. května

Hlasování: Středa 30. května

Krátké shrnutí: Evropská komise 2. května 2018 prezentovala svůj návrh na Víceletý finanční rámec na období 2021-2027. Celkově tento návrh počítá s limitem na výdaje ve výši 1,28 bilionů eur, tedy zhruba 1,11 % evropského HND a je rozdělen na 7 klíčových oblastí: jednotný evropský trh, inovace a digitalizace; koheze a hodnoty; přírodní zdroje a životní prostředí; migrace a řízení hranic; bezpečnost a obrana; sousedství a svět a evropská veřejná administrativa. Komisař pro rozpočet, G. Oettinger, navrhl zvýšit prostředky u některých klíčových programů, včetně Erasmus+ a Horizon Europe. Navrhl ale zároveň i značné škrty týkající se kupříkladu kohezní a zemědělské politiky, na které budou muset Evropský parlament i Rada reagovat.

Vyjádření Pavla Poce:
Podrobnější analýza návrhu Komise odhalila, že její zásahy do finančního rámce vůbec nejsou tak příznivé, jak se je před námi a veřejností původně snažila prezentovat. Zemědělská politika by dle ní ve skutečnosti měla čelit poklesu -15 % a kohezní politika -10 %, přičemž největší obětí by se stali příjemci prostředků z Fondu soudržnosti. Postup Komise považuji další příklad zklamání, který nám uštědřila. Potvrzuje tím, že v linii s přáním svého předsedy J.-C. Junckera udělat Komisi političtější, už nemá zájem pracovat v prospěch všech občanů, ale nastupuje na dráhu Rady. Budu se svými kolegy usilovat o to, aby se výsledná legislativa co nejvíce přiblížila tomu, na čem jsme se usnesli v březnu tohoto roku: tedy financování nových priorit, ale zároveň zachování podpory udržitelného zemědělství a potřebného rozvoje regionů.

 

 

DALŠÍ TÉMATA:

 

Provádění směrnice o ekodesignu

Zpráva z vlastní iniciativy

Debata: Středa 30. května

Hlasování: Čtvrtek 31. května
Krátké shrnutí: Evropská unie usiluje o přechod evropské ekonomiky k nízkouhlíkovému, udržitelnějšímu hospodářství, což dokládají nejrůznější politiky a opatření: vůdčí úloha při uzavírání Pařížské dohody o klimatu, více než 220 milionů EUR z rozpočtu EU investovaných do ekologických a nízkouhlíkových projektů, vyjasnění předpisů v oblasti označování energetickými štítky a lepší informovanost spotřebitelů. Úspory z rozsahu a lepší řízení naší energetiky a surovin by bylo možné zvýšit, pokud by EU naplno využívala potenciál ekodesignu jako začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu. Pokud to s úsporami myslíme vážně, je třeba jednat již od procesu výroby produktu, kde jsou největší technické možnosti – 80 % škodlivých vlivů na životní prostředí a 90 % nákladů výrobce vzniká ve fázi designu výrobků.
 
 

 

Uvádění na trh produktů z geneticky modifikované kukuřice

Námitka, Usnesení Evropského parlamentu

Hlasování: Středa 30. května

V únoru 2011 podala firma Pioneer Overseas Corporation žádost o uvedení na trh potravin, složek potravin a krmiv obsahujících, sestávajících a vyrobených z GM kukuřice 1507 x 59122 x MON 810 x NK603 kompetentnímu úřadu v Nizozemsku. Jedná se o kukuřici rezistentní ke škůdcům řádu Lepidoptera a tolerantní k herbicidům na bázi glyfosátu a glufosinátu amonného. Subkombinace 59122 x 1507 x NK603 a 59122 x NK603 byly již povoleny a držitel povolení (Pioneer Overseas Corporation) požádal o stažení předchozích rozhodnutí a začlenění těchto subkombinací do nového rozhodnutí. Subkombinace 1507 x 59122 byla také již povolena, ale držitel povolení (Dow Agro Sciences) požádal o přenesení práv a povinností na firmu Pioneer Overseas Corporation. Pioneer s tímto přenosem souhlasil a požádal o stažení předchozího rozhodnutí. O návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se hlasovalo na zasedání Stálého výboru dne 23. 4. 2018 se závěrem „no opinion“, Výbor ENVI Evropského parlamentu přijal proti návrhu Komise námitku 17. 5. 2018.
Herbicid-tolerantní GM kukuřice GA21 byla povolena k uvádění na trh prováděcím rozhodnutím Komise v roce 2008 (2008/280/EC). V říjnu 2016 firma Syngenta France SAS podala žádost o obnovení povolení. EFSA vydal kladné vědecké stanovisko na podzim roku 2017. GMO Panel shrnul, že není žádný důkaz o nových nebezpečích, změně v expozici nebo vědecké nejistoty, které by změnily závěry předchozího vědeckého stanoviska. O návrhu prováděcího rozhodnutí Komise se hlasovalo na zasedání Stálého výboru dne 23. 4. 2018 se závěrem „no opinion“, Výbor ENVI Evropského parlamentu přijal proti návrhu Komise námitku 17. 5. 2018.
Zatímco Česká republika dlouhodobě podporuje návrhy povolující produkty z geneticky modifikované kukuřice, většina členských států má buď negativní stanovisko, nebo se zdržují hlasování. ČR trvá na tom, že návrhy prováděcích rozhodnutí Komise řádně prošly schvalovacím procesem dle platné legislativy. Evropský parlament argumentuje, že návrhy rozhodnutí Komise nejsou konzistentní s právem EU, ani nejsou v souladu s obecným potravinovým právem. Dle ČR současný systém schvalování ve spolupráci s EFSA zajišťuje uvedení na trh pouze bezpečných GMO a GM potravin a krmiv, které nemají negativní dopad na lidské zdraví, zdraví zvířat a na životní prostředí. Většina v Evropském parlamentu je přesvědčena o opaku.

 

 

Budoucnost potravinářství a zemědělství

Zpráva z vlastní iniciativy

Debata: Pondělí 28. května

Hlasování: Středa 30. května

Krátké shrnutí: Zpráva Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova reaguje na sdělení Komise o budoucnosti zemědělské politiky Evropské unie. Členové Výboru se shodli na podpoře větší flexibility, která by měla být členských zemím v tomto sektoru udělena. Zároveň ale požadují zvýšení její environmentální udržitelnosti a produkci kvalitních a cenově dostupných potravin pro všechny evropské spotřebitele. Společná zemědělská politika musí vycházet z požadavků a očekávání naší společnosti. Neměla by stát v protikladu snah dosáhnout na klimatické cíle a ochrany našeho zdraví a životního prostředí.
 

VÍCE K PLENÁRNÍMU ZASEDÁNÍ:
 

Newsletter Evropského Parlamentu (CS): www.europarl.europa.eu/news/cs/agenda/briefing/2018-05-28

Newsletter S&D (EN): www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-groups-news-european-parliaments-plenary-session-strasbourg-28-31-may-2018
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *