Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

ENVI newsletter 27. a 28. listopadu 2017

Další schůze ENVI se uskutečnila ve dnech 27. a 28. listopadu v Bruselu.

Další schůze ENVI se uskutečnila ve dnech 27. a 28. listopadu v Bruselu.

Evropská unie a Švýcarská konfederace nedávno dokončily jednání o propojení svých systémů obchodování s emisemi (ETS). Na ENVI jsme diskutovali a hlasovali o návrhu doporučení v této věci, protože před přijetím formálního rozhodnutí Rady je nutný souhlas Evropského parlamentu. ETS je významný trh s uhlíkem a pracuje na principu "stropu a obchodu". V rámci stropu společnosti získávají nebo nakupují povolenky na emise, které mohou obchodovat. Na základě dohody, která bude brzy formalizována, budou účastníci EU ETS schopni používat povolenky ze švýcarského systému pro účely dodržování předpisů a naopak. Dohoda je pro obě strany prospěšná a umožňuje jim dosáhnout cílů snižování emisí v rámci závazků přijatých na základě Pařížské dohody.

Diskutovali jsme také o návrhu zprávy o provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí, který hodnotí dosavadní pokrok při plnění cílů do roku 2020. Ten mimo jiné zdůrazňuje potřebu infrastrukturních projektů, aby plně zohledňovaly dopady na životní prostředí na regionální úrovni a další reformu společné zemědělské politiky s cílem stimulovat udržitelný systém výroby potravin.

Na základě sdělení Komise o "Mezinárodním řízení oceánů“ jsme hlasovali o souvisejícím návrhu zprávy. Ta vítá soubor opatření oznámených ve sdělení a naléhavě žádá členské státy, aby vyvinuly větší úsilí pro včasné provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, a aby Komise podpořila mezinárodní úsilí o ochranu biologické rozmanitosti moří.

Hlasovalo se také o nové námitce proti revidovanému aktu Komise, který navrhuje schválení vysoce kontroverzního glyfosátu, tentokrát na dobu pěti let. Pesticidy na bázi glyfosátu se používají jako herbicidy v zemědělství, zahradnictví a v některých nekultivovaných oblastech. Současná licence glyfosátu vyprší v prosinci tohoto roku. Evropský parlament již vznesl námitky proti předchozí verzi návrhu Komise, který navrhoval obnovení této podstaty až do roku 2027.

A konečně, 28. listopadu odpoledne proběhlo veřejné slyšení o "Vlivu BREXITu na životním prostředí, veřejném zdraví a bezpečnosti potravin" za účasti významných odborníků v těchto oblastech politiky. Toto slyšení bylo také příležitostí prokázat, že EU jedná v zájmu členských států.

Newsletter zde : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133560/22-envi-news-27-28-November-2017.pdf