Uncategorized

ENVI newsletter 21. – 22. června 2017

Posted on

Tentokrát bylo zasedání zaměřeno především na témata klimatických změn a znečištění ovzduší. Zabývali jsme se pozměňovacími návrhy ke Gotenburgskému protokolu k mezinárodní Úmluvě o dálkovém přenosu znečištění ovzduší přes hranice států a Motrealskému protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Ve stejném smyslu jsme hovořili o návrhu usnesení ke konferenci OSN COP23 2017, která proběhne […]

Uncategorized

ENVI newsletter 07. – 08.června 2017

Posted on

Další dvě zasedání Výboru ENVI proběhla 7-8. června v Bruselu a 12. června ve Štrasburku. Bylo nám ctí uspořádat společně s Výborem pro rozvoj a Organizací spojených národů konferenci na vysoké úrovni s předsedou Evropského parlamentu A. Tajanim, premiérkou Norska Ernou Solberg a prominentními „advokáty“ cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Osobně jsem zasedání předsedal společně […]

Uncategorized

ENVI newsletter 29. – 30.května 2017

Posted on

Další zasedání Výboru ENVI proběhlo v Bruselu 29-30. května. Hlasovali jsme o ústní otázce týkající se procedury autorizace glyfosátu, aktivní látky nejpoužívanějšího herbicidu vůbec. Dále jsme hlasovali o stanovisku ENVI k nařízení o CE hnojivech, kde jsem stínovým zpravodajem naší frakce, o zprávě týkající se omezení nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízeních a o usnesení […]

Uncategorized

ENVI newsletter 24.- 25.dubna 2017

Posted on

Diskutovali jsme o zprávě o začlenění využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Využívání půdy a lesnictví hraje zásadní roli v dosahování dlouhodobých cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou. Rovněž jsme také projednávali návrh stanoviska k hnojivům s označením CE, kterým ENVI věnuje zvláštní pozornost, zejména co se týče znečišťujících látek, […]

Uncategorized

ENVI newsletter 10.- 11.dubna 2017

Posted on

Další zasedání výboru ENVI se konalo v Bruselu ve dnech 10. a 11. dubna 2017. Hlasovali jsme o ambiciózním návrhu na snížení plýtvání potravin, snažili jsme se docílit koordinace mezi členskými státy při dosahování cílů v oblasti snižování plýtvání. Každý rok je v Evropské unii vyhozeno přibližně 88 mil. tun jídla a s tím související náklady, které se […]

Uncategorized

ENVI newsletter 20.- 21.března 2017

Posted on

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo v Bruselu 20. – 21. března. 20. března před námi vystoupil pan Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, ohledně pracovního plánu Komise pro ekodesign v období 2016 – 2019. Dále jsme diskutovali o zařazení emisí skleníkových plynů, využívání půdy […]

Uncategorized

ENVI newsletter březen 2017

Posted on

Další dvě zasedání výboru ENVI proběhla 9. března v Bruselu a 13. března 2017 ve Štrasburku. 9. března jsme hlasovali o zprávě týkající se palmového oleje a kácení deštných pralesů. Dále jsme hlasovali o dvou stanoviscích k zachování rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů prostřednictvím technických opatření a o zapojení se několika členských států do společenství pro výzkum […]

Uncategorized

ENVI newsletter únor 2017

Posted on

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin  proběhlo v Bruselu 27. – 28. února 2017. Hlasovali jsme o návrhu stanoviska týkajícího se rozpočtové kontroly financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dále se projednávaly návrhy stanovisek na hnojiva a pozměňovací návrhy ke zprávě o stanovení závazných redukcí emisí skleníkových plynů členskými státy, týkající […]

Uncategorized

ENVI newsletter 30. a 31. 1. 2017

Posted on

Vítám Vás u prvního vydání newsletteru Výboru ENVI v druhé polovině již osmého volebního období Evropského parlamentu! Další zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se konalo v Bruselu ve dnech 30. a 31. ledna 2017. Hlasovali jsme o kontrolách uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin, o zlepšení přístupu k […]

Uncategorized

ENVI Newsletter 8.12.

Posted on

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku. Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali […]